Legal

Respectându-te pe tine îi vei respecta şi pe cei din jurul tău.

I. Introducere

Folosirea pe tot parcursul prezenţilor termeni şi condiţii a cuvântului "NAV" va identifica compania NAV Communications S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Aleea Teiul Doamnei, Nr. 6, Sector 2, în calitate de furnizor de servicii de înregistrare domenii, găzduire web, reseller web, certificate ssl, licenţe, cloud backup, vps hosting, servere dedicate, colocare, Internet acces, alocare IP, alocare număr AS, servicii de administrare. Mai multe despre NAV Communications S.R.L. puteţi găsi în pagina de Contact. NAV este înregistrat sub numărul 32265 în Registrul General al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.


Aria de servicii NAV cuprinde: înregistrare domenii, găzduire web, reseller web, certificate ssl, licenţe, cloud backup, vps hosting, servere dedicate, colocare, Internet acces, alocare IP, alocare număr AS, servicii de administrare. Detaliile şi lista actualizată a acestor servicii putând fi găsită pe www.nav.ro

II. Modalitate de contractare

În cazul în care doriţi să beneficiaţi de oricare dintre serviciile de hosting ofertate de NAV, trebuie să acceptaţi în prealabil termenii şi condiţiile specifice de furnizare a acestora. Modalitatea de acceptare va fi realizată online, prin consimţământul acordat de Client în privinţa aplicării acestor clauze. Conform ORDONANŢA nr. 130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă: "Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului său, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului".


III. Preţurile afişate şi Facturarea

Preţurile sunt afişate în moneda EURO şi nu includ TVA. Pe facturile proforme şi fiscale sunt vizibile monezile EURO şi RON. Suma în RON este convertită la cursul BNR cu o zi înainte de data facturării.


În conformitate cu Art. 155 din Legea 571/2003 – Codul Fiscal în vigoare factura fiscală trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente:


 • a) numărul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifica factură în mod unic;
 • b) data emiterii facturii;
 • c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată diferă de data emiterii facturii;
 • d) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală, ale persoanei impozabile care emite factura;
 • e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform Art. 153, ale reprezentantului fiscal;
 • f) denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală ale beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă;
 • g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la Art. 153 ale reprezentantului fiscal;
 • h) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi particularităţile prevăzute la Art. 125^1 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;
 • i) baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor sau, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxă, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ;
 • j) indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei;
 • k) în cazul în care nu se datorează taxa, trimiterea la dispoziţiile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversă;
 • l) în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism, trimiterea la Art. 152^1, la Art. 306 din Directiva 112 sau orice altă referinţă care să indice faptul că a fost aplicat regimul special;
 • m) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, trimiterea la Art. 152^2, la Art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice altă referinţă care să indice faptul că a fost aplicat unul dintre regimurile respective;
 • n) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeaşi operaţiune;

Factura fiscală sau proforma poate circula fără ştampilă şi semnătură conform legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 319, aliniatul 29


Facturile emise de NAV Communications, transmise prin email şi ulterior tipărite de dumeavoastră sunt conforme cu legea mai sus menţionată. În cazul în care contabilul insistă să între în posesia facturii în formă tipărită (în fapt acelaşi document însă tipărit la sediul nostru) sunt la dispoziţie trei opţiuni:


 • Poţi veni la sediul nostru oricând între orele 09:30 – 17:30 de Luni până Vineri, această formalitate neimplicând niciun cost;
 • Putem trimite factura prin curier rapid, costul serviciului de curierat fiind de 20 RON + TVA, formalitatea de tipărire neimplicand niciun cost.
 • Putem tipări factura, după care poţi solicita unui terţ curier să ridice factura de la sediul nostru, această formalitate neimplicând niciun cost, altul decât cel pe care îl plăteşti direct curierului agreat.

IV. Termene de Plată, Suspendare şi Ştergerea Serviciilor

Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciului / serviciilor / domenii web în avans faţă de perioada de timp în care acesta este furnizat.

Contravaloarea facturii se achită la începutul fiecărei perioade de plată, în termen de 7 zile calendaristice de la data emiterii facturii proforme.

Activarea serviciilor sau a domeniilor web este realizată în aproximativ 5 minute de la confirmarea plăţii.

Depăşirea cu 2 zile a datei scadente pentru plată duce la suspendarea serviciului.

Depăşirea cu 10 zile a datei scadente pentru plată duce la aplicarea serviciului de menținere a datelor pe serverele NAV Communications.
Costul pentru serviciul de menținere a datelor pe server este calculat procentual cu 10% din valoarea serviciului primar (găzduire, servere, colocare. etc) însă nu mai puţin de 5 EURO +tva.

Depăşirea cu 30 de zile a datei scadente duce la ştergerea ireversibilă a serviciului.

Depăşirea cu 30 de zile a datei scadente duce la expirarea domeniului web şi aplicarea taxelor de carantină.

Depăşirea cu 30 până la 120 de zile (depinde de registru) a datei scadente duce la ştergerea ireversibilă a domeniului web sau se vor aplica regulile fiecărui registru de domenii web.


V. Aplicabilitate

Prezentele dispoziţii se aplică tuturor Utilizatorilor NAV, înţelegându-se prin aceştia atât vizitatorii website-ului www.nav.ro (denumit în continuare "Website") precum şi Clienţii oricăruia dintre Pachetele sau Serviciile ofertate pe Website. Scopul prezenţilor termeni şi condiţii este de a asigura că Utilizatorii NAV folosesc serviciile în considerarea drepturilor şi intereselor tuturor participanţilor pe piaţa informaţională şi în conformitate cu regulile reţelei NAV.


VI. Politica de Utilizare Agreată a Serviciului

Prezenta Politică de Utilizare Agreată a Serviciului face parte integrantă din contractului încheiat de NAV cu fiecare Client în parte.

În plus faţă de prezentele prevederi, un anumit Serviciu sau Pachet de Servicii poate avea propria Politică de Utilizare Agreată a Serviciului, care, de asemenea, va face parte integrantă, din contractul încheiat de NAV cu fiecare Client în parte, şi care va fi aplicată cu prioritate.A. Resursele Serverelor

Oricărui Client care foloseşte o cantitate mare din resursele serverelor NAV (precum CPU time, memoria, resursele Reţelei, dar nelimitate la acestea) i se va da posibilitatea de a plăti taxe suplimentare (care vor depinde de resursele solicitate), de a reduce resursele folosite până la un nivel acceptabil sau de a comanda un alt Pachet de hosting. NAV va fi singurul care va decide în ce măsură nivelul de resurse folosit este unul ridicat.
NAV poate lua măsuri de suspendare a serviciilor furnizate, fără aviz prealabil, în cazul în care performanţa serverelor sau integritatea Reţelei este afectată prin utilizarea serviciilor sale.B. Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate (Spamming)

Conform prevederilor legale este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin postă electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări. Subiectul mesajelor transmise prin postă electronică, care constituie comunicări comerciale, trebuie să înceapă cu cuvântul "PUBLICITATE" scris cu majuscule. Comunicările comerciale trebuie să cuprindă cel putin următoarele informaţii referitoare la persoana în numele căreia sunt făcute:


 • a) numele sau denumirea completă;
 • b) codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz;
 • c) domiciliul sau sediul;
 • d) numerele de telefon şi fax;
 • e) adresa de postă electronică.

Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate (spamming) folosind serviciile NAV este interzisă indiferent dacă serverele sunt supraîncarcate sau nu ori serviciile NAV suferă sau nu anumite disfuncţionalităţi. Termenul de spamming include, dar nu se limitează la, menţinerea unei politici SMTP, angajarea în transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate folosind alt furnizor de servicii pentru promovarea unui website sau unei aplicaţii ce beneficiază de serviciile de hosting oferite de NAV precum şi distribuirea ori vânzarea de programe de calculator care facilitează spamming-ul printr-un website găzduit pe serverele NAV.C. Utilizări Interzise

Serverele NAV pot fi folosite doar în scopuri legale. Transmiterea, stocarea ori distribuirea oricăror informaţii, date sau materiale care încalcă dispoziţiile legale în vigoare sau care, în mod direct pot facilita încălcarea oricărei prevederi legale, este interzisă.


Clienţii NAV se obligă să nu folosească serviciile furnizate sub nici o formă şi în nici o circumstanţă pentru comunicarea de, referirea la sau direcţionarea către nici unul (una) din următoarele:


 • materiale sau conţinut informaţional care încalcă drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor precum şi orice alt drept de proprietate intelectuală aparţinând unei terţe persoane;
 • nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen, fără respectarea condiţiilor legale în vigoare;
 • pornografie infantilă;
 • amenintări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase;
 • orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia;

Următoarele activităţi sunt interzise:

 • folosirea serviciilor NAV în vederea creării sau transmiterii de viruşi informatici, worms, flooding, mail bombing ori angajarea în atacuri de tip denial of service;
 • utilizarea de scripturi pentru proxy sau IRC, sau de tipul FormMail, PhpShell sau altele similare, inclusiv scripturi comerciale ce conţin găuri de securitate cunoscute, Chat room- uri; boţi IRC Egg Drpos, trackere torrent, s.a;
 • pe serverele de găzduire web sunt interzise scripturi precum: online chat, steam status, game tracker, hostbill, whmcs, Clientexec, blesta;
 • colectarea de informaţii personale pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale;
 • accesul neatorizat la date, sisteme sau reţele (phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, etc), incluzând orice încercare de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului ori a reţelei sau de a creea breşe de securitate fără autorizarea proprietarului reţelei sau sistemului;
 • orice intervenţie asupra serviciului furnizat către un user, asupra unui server ori reţele precum: mail bombing, flooding, acţiuni deliberate de supraaglomerare a sistemului;
 • falsificarea pachetelor TCP-IP sau oricărei părţi a header-ului unui email;

Orice script care presupune un potenţial risc de securitate sau poate afecta performanţa serverelor ori securitatea Reţelei va fi în mod automat închis sau îndepărtat, fără notificare prealabilă.

În temeiul dispoziţiilor Legii comerţului electronic nr.365/2002, cu modificările ulterioare, NAV va acţiona rapid în vederea eliminării sau blocării accesului la orice activitate sau informaţie care, prin natura sa, poate vătăma drepturile unui terţ.D. Mass mailing

Punerea la dispoziţia Clienţilor a spaţiului necesar găzduirii propriilor aplicaţii, dă fiecărui Client posibilitatea de a beneficia inclusiv de Serviciul de Email, cu specificaţiile aferente clauzelor specifice aferente Contractului încheiat cu NAV.


Dorim să venim în întâmpinarea cerinţelor tuturor Clienţilor noştri prin oferirea unor servicii de calitate, obiectiv care poate fi atins inclusiv cu sprijinul dvs. Modalitatea în care utilizaţi serviciile puse la dispoziţie de către NAV este strâns legată de buna funcţionare a Reţelei şi a serverelor NAV, fiind necesară asigurării unui mediu adecvat furnizării facilităţilor de hosting.


Folosirea Serviciului de Email trebuie raportată la principiile de utilizare normală transcrise în cadrul clauzelor specifice menţionate. O utilizare care contravine normelor în vigoare, prevederilor contractuale sau uzanţelor internaţionale poate creea prejudicii pentru toţi utilizatorii Reţelei NAV.


Transmiterea unui număr prea mare de emailuri în sistem newsletter (cu depăsirea maximului admis de 20 email-uri la fiecare 5 minute, calculate per mailbox) creează numeroase dezavantaje pentru pentru toţi Clienţii NAV, afectând Reţeaua şi serverele conectate la aceasta.


Dintre dezavantajele create, putem exemplifica:

 • Aglomerarea serverului de email din cauza fluxului foarte mare de cereri , ajungându-se în unele cazuri la blocarea serverului ce va necesita restartare;
 • Blacklistarea IP-ului aferent serverului de email în mai multe liste de spam, cu repercusiuni asupra tuturor Clienţilor ce găzduiesc aplicaţii pe serverul în cauză;
 • Ranking foarte scăzut la nivel de servicii de email precum Yahoo, Gmail, etc;
 • Delay mare în transmiterea de email-uri;
 • Livrarea către Yahoo sau alte servere de email poate deveni imposibilă;
 • Afectarea tuturor Clienţilor conectaţi la Reţea datorită funcţionării necorespunzătoare a serverelor.

În vederea preîntâmpinării oricaror efecte prejudiciabile, NAV îşi rezervă dreptul de a limita în orice moment anumiţi parametrii ai serviciului de email oferit către Clienţi.E. Proprietate intelectuală

NAV este singurul proprietar al tuturor materialelor şi informaţiilor disponibile pe Website. Clienţii sau vizitatorii Website-ului nu vor putea copia, reproduce, distribui, comunica public, retransmite niciun astfel de material sau părţi ale acestuia, sub nicio formă şi prin nicio modalitate.

NAV COMMUNICATIONS S.R.L. (NAV) respectă confidenţialitatea propriilor Clienţi şi vizitatori şi se obligă să protejeze datele şi informaţiile personale ale acestora. Prezenta Politică de Confidenţialitate ("Politica") are în vedere website-ul www.nav.ro (denumite în mod colectiv "Website").


Declarăm că nu colectăm nici un fel de date, informaţii personale identificabile în momentul vizitării Website-ului, cu excepţia situaţiilor în care dumneavoastră consimţiţi să ni le furnizaţi sau în cazurile expres prevăzute de prezenta Politică.


Prezentele declaraţii descriu principiile noastre generale în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale aparţinând Clienţilor Website-ului (consideraţi a fi cumpărători ai oricărora dintre produsele sau serviciile disponibile pe Website) precum şi cele aparţinând vizitatorilor Website-ului. Vrem să ne asigurăm că înţelegeţi modalităţile în care vom folosi sau nu informaţiile pe care ni le încredinţaţi. Pentru a înţelege propriile dumnevoastră drepturi, vă sfătuim să citiţi prezenta Politică.


In ceea ce priveşte vizitatorii, NAV a structurat Website-ul astfel încât, în general, să poată fi vizitat fără să fie nevoie de identificarea sau dezvăluirea niciunei informaţii personale. Informaţiile de bază colectate sunt folosite pentru analiza traficului, îmbunătăţirea conţinutului Website-ului şi a percepţiei publice vizavi de acesta.


In ceea ce priveşte Clienţii sau posibilii Clienţi, datele furnizate de aceştia pe parcursul încheierii contractului sau ulterior acestuia, vor fi folosite exclusiv în vederea executării contractului dintre NAV şi respectivul Client, nu vor fi transmise sub nicio formă către terţe persoane şi nici nu vor face obiectul vreunei dezvăluiri.


NAV este înregistrat sub numărul 32265 în Registrul General al Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.


I. Informaţiile prelucrate şi scopul colectării datelor personale

Pe perioada vizitării Website-ului, propriul server colectează informaţii de bază care includ adresa IP, timpul şi durata accesării site-ului şi paginile vizualizate, nici una dintre aceste date de trafic nereprezentând informaţii identificabile, cu excepţia cazului când acestea sunt necesare preveniri unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic.

În cazul în care vreţi să contractaţi unele dintre serviciile sau produsele disponibile pe Website, veţi pune la dispoziţia NAV atât date de identificare cât şi date necesare îndeplinirii procedurilor de facturare.


Din momentul în care veţi deveni Client NAV, vom prelucra datele şi informaţiile referitoare la propriile dvs. conturi de hosting cât şi înregistrările de Client (customer logs). In completare, vom stoca electronic propriile dvs. email-uri şi alte comunicaţii în măsura în care va fi necesar pentru trasmiterea acestor comunicări. Conform cerinţelor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, NAV are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care vă aparţin. Scopul colectării datelor este: încheierea contractului, evidenţierea financiar-contabilă, emiterea facturilor, colectarea debitelor, marketing-ul şi publicitatea produselor şi serviciilor NAV. Vă este pusă în acest mod, la dispoziţia dvs, posibilitatea de a furniza datele dvs. personale, incluzând nume, prenume, cod numeric personal, serie şi număr de buletin, adresă de domiciliu, adresă de e-mail, număr de telefon, acestea fiind necesare încheierii în mod valabil a contractului online pentru a beneficia de serviciile puse la dispoziţie de NAV. Refuzul dvs. de a furniza oricare din datele personale solicitate va determina neîncheierea contractului şi, pe cale de consecinţă, imposibilitatea pentru dvs. de a beneficia de serviciile sau produsele ofertate pe Website. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către NAV, nefiind comunicate niciunei terţe persoane, cu excepţia cazului în care acestea sunt solicitate de autoritati publice pentru prevenirea, cercetarea şi reprimarea infractiunilor, autoritati în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.


II. Care sunt drepturile dvs. cu privire la datele personale

Potrivit Legii nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra acesupra acestora, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.


A) Dreptul de acces la date

Prin exercitarea acestui drept, veţi avea posibilitatea obţinerii în mod gratuit de la NAV a confirmării faptului că datele dvs. personale sunt sau nu sunt prelucrate de NAV. Cererea dvs. va fi transmisă fără vreo justificare anume, trebuind însă precizată adresa fizică sau de poştă electronică unde veţi dori a vă fi comunicate informaţiile solicitate.


B) Dreptul de intervenţie asupra datelor

Dreptul de intervenţie asupra datelor poate fi exercitat în cazul în care constataţi sau sunt motive întemeiate să consideraţi că datele dvs. personale au fost prelucrate de către NAV cu neîndeplinirea obligaţiilor transcrise în Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi care incumbă în acest sens operatorilor.


Pentru a fi întrunire cerinţele Legii nr.677/2001, operaţiunea de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal trebuie să întruneascăurmătoarele cerinţe:


 • să fie efectuată cu bună-credinţă, în considerarea scopului declarat şi a dispoziţiilor legale în vigoare;
 • să fie realizată doar în baza consimţământului anterior dat de către persoanele a căror date sunt prelucrate;
 • să privească date colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
 • să fie realizată exclusiv asupra unor date adecvate, pertinente, exacte şi actualizate;
 • să privească date stocate într-o formă care să permit identificarea persoanelor vizate strict pe perioada necesarărealizării scopurilor în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

În cazul neconfonformării NAV cu oricare dintre obligaţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, veţi avea dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea menţionată.


C) Dreptul de opoziţie

Sunteţi proprietar de drept al tuturor datelor care vă privesc şi ajută la identificarea dvs. şi în această calitate aveţi dreptul de a vă opune, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul vreunei prelucrări. Cu toate acestea, vă amintim că, furnizarea incompletă sau necorespunzătoare a datelor personale ce vă aparţin ori retragerea încuviinţării prelucrării acestora de către NAV, va face imposibilă furnizarea către dvs. a serviciilor NAV.


Veţi avea însă dreptul de a vă opune, solicitând în mod gratuit şi fără vreo justificare, ca datele dvs. personale să fie prelucrate în scop de marketing direct. In această situaţie, exercitarea dreptului dvs. de opoziţie nu va avea nicio repercursiune asupra furnizării serviciilor NAV, singurul inconvenient fiind acela de a nu afla în timp util de noile produse oferite sau de existenţa promoţiilor disponibile pe Website.


D) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul solicita şi de a obţine:

 • retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţă profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la paragraful anterior.

E) Dreptul de a vă adresa justiţiei şi către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Incălcarea de către NAV a oricărora dintre drepturile dvs. cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, vă dădreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopul apărării drepturilor garantate prin Legea nr.677/2001. În cazul în care, ca urmare a neconformării cu prevederile Legii nr.677/2001, veţi suferi un prejudiciu, veţi avea posibilitatea de a vă adresa instanţelor judecătoreşti din raza teritorială în care aveţi domiciliul în vederea remedierii pagubei astfel produse.


Oricare dintre solicitarile dvs. cu privire la exercitarea vreunuia dintre drepturile menţionate mai sus, va primi răspuns din partea NAV în maxim 15 zile de la primirea unei cereri scrise, datate şi semnate transmisă de către dvs. la adresa de contact NAV.


III. În ce mod vom folosi informaţiile

NAV nu oferă, vinde şi nu furnizează niciunei terţe persoane vreuna dintre datele personale furnizate de către dvs. pe parcursul vizitelor Website-ului sau odată cu încheierea contractului online.


Vom folosi datele de contact furnizate de dvs. cu scopul exclusiv al furnizării serviciului către dvs şi pentru evidenţierea din punct de vedere contabil a operaţiunilor implicate. Vom creea şi menţine alte asemenea date precum cele aferente contului de hosting, de administrare şi personalizare blog precum şi înregistrările de Client (customer logs), în măsura cerută de furnizarea serviciilor. Adresa de domiciliu sau adresa de posţă electronică reprezintă o informaţie extrem de valoroasă atît pentru NAV cât şi pentru Clienţi, colectarea datelor conexate acesteia, permiţând transmiterea în timp util a informaţiilor cu privire la contul de hosting, la aplicaţiile personale găzduite pe servere, făcând totodată posibilă informarea constantă a Clienţilor în ceea ce priveşte noile produse sau servicii oferite ori diferitele promoţii disponibile pe Website.


NAV va pune la dispoziţia anumitor angajaţi (departamentul financiar, support, billing, juridic) informaţii şi date personale furnizate de dvs. în scopul exclusiv de furnizare corespunzătoare a serviciilor. Fiecare dintre aceşti angajaţi va primi instrucţiuni speciale în ceea ce priveşte prelucrarea propriilor dvs. date personale, NAV asumându-şi răspunderea în ceea ce priveşte modalitatea în care proprii angajaţi înregistrează, stochează, utilizează aceste date.
In alte circumstanţe nu vom dezvălui propriile dvs. date personale, decât în măsura în care, această dezvăluire va fi necesară pentru a identifica o anumită persoană, a comunica cu aceasta sau a înainta o plângere împotriva acesteia în cazul oricărui prejudiciu suferit de NAV, Clienţii acestuia sau alte terţe persoane. Vom dezvălui, de asemenea, astfel de informaţii, date personale, oricăror organisme abilitate, în concordanţă cu legile aplicabile şi tratatele internaţionale la care Romania este parte, în măsura în care există o obligaţie de furnizare a acestora.


NAV nu va dezvălui niciunei alte terţe persoane părţi sau întreg conţinutul electronic al e-mailurilor sau aplicaţiilor aferente propriilor dvs. conturi de hosting, cu excepţia situaţiilor în care dezvăluirea:


 • (a) este necesară protejării unui interes public ce vizează sănătatea sau siguranţa naţională;
 • (b) este solicitată de organe şi instituţii abilitate;
 • (c) este necesară în vederea prevenirii şi combaterii unor infracţiuni.

NAV declară de asemenea că nu va proceda la nicio cenzură, editare, modificare, ştergere sau monitorizare a informaţiilor, datelor stocate pe serverele proprii puse la dispoziţia Clienţilor prin intermediul serviciilor ofertate pe Website. NAV nu va bloca accesul niciunei comunicări dintre Client şi oricare terţă persoană. Temeiul în virtutea căruia ar putea lua astfel de acţiuni ar fi încălcarea obligaţiilor contractuale de către Client, cât şi circumstanţele oricăror altor prejudicii ori impuneri legislative.


Prezenta Politica de Confidenţialitate face parte integrantă din contractul pe care urmează să îl încheiaţi online cu NAV. Oferta dvs. de contractare declarată prin acceptarea termenilor şi condiţiilor de contractare înseamnă inclusiv faptul că aţi luat la cunoştinţă de conţinutul Politicii de Confidenţialitate, consimţind în acelaşi timp, asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificaţiile precizate mai sus.

Politica de backup

Pentru serviciile de hosting cu panou de control cPanel sau cPanel/WHM facem backup gratuit în fiecare zi cu retenţie de 10 zile calendaristice. Suplimentar Clientul îşi poate face backup prin propriie metode sau poate descărca sau restaura un backup folosind soluţia pusă la dispoziţie de NAV.


NAV nu îşi asumă răspunderea pentru ştergerea sau modificarea fişierelor găzduite pe infrastructura proprie. Clientul este singurul în măsură să îşi asigure integritatea datelor găzduite pe serverele NAV folosind propriile metode de backup.


NAV foloseşte proceduri interne de backup pentru restaurarea datelelor stocate pe serverele destinate pentru hosting şi servere VPS.


Copiile backup sunt efectuate zilnic cu retenţie de 10 zile iar aceste backup-uri sunt utilizate strict de către NAV în cazul defecţiunilor serverelor proprii. Aceste backup-uri nu pot fi restaurate la cererea Clientului dacă acesta invocă alte motive decât defecţiuni ale echipamentelor NAV. Solicitările Clienţilor de restaurare în urma defecţiunilor serverelor NAV vor fi investigate prin metode specifice şi dacă se dovedesc a fi întemeiate vor fi onorate.


NAV îşi rezervă dreptul de a exclude acele VPS-uri sau conturi de hosting care prin dimensiunea acestora generează o încărcare foarte mare a infrastructurii de backup a NAV, încărcare datorată conţinutului mare de date găzduite pe contul de hosting sau server VPS al unui Client.


NAV îşi rezervă dreptul de a exclude de la backup conturile de hosting şi serverele VPS care ocupă un spaţiu pe disk mai mare de 10GB.


În cazul în care serviciul nu a fost exclus din lista de backup şi doreşti o restaurare a unui backup din orice alt motiv în afară de defectarea fizică a unuia dintre serverele NAV, costul restaurării este de 1 EUR+ TVA pentru 1GB ocupat de serverul VPS sau al contului de hosting. (În cazul în care contul de hosting sau serverul VPS are 10GB atunci costul va fi de 10 EUR +TVA).


NAV nu asigură şi nu are implementată (nici intern) o soluţie de backup pentru servere dedicate, servere în cloud, servere în cluster şi servere colocate. Pentru aceste servere Clientul având opţiunea de a opta contracost pentru un serviciu de backup din oferta NAV.

Reguli privind Ştergerea şi Auto-Înregistrarea Domeniilor

Numele de domenii internaţionale şi .ro sunt înregistrate pentru perioadele stabilite şi sunt disponibile la reînnoire în orice moment, în timpul perioadei de valabilitate şi înainte de data de expirare.


Înainte de expirarea perioadei de înregistrare vom trimite mai multe e-mailuri Clienţilor şi / sau agenţilor care acţionează în numele lor pentru a-i avertiza că serviciile de înregistrare nume de domeniu expiră la o anumită dată. Aceste e-mailuri se trimit înainte cu aproximativ 30 sau 60 de zile de data expirării.


Este important ca toate adresele noastre de e-mail să nu fie blocate de spam sau junk, iar Clienţii să aibă în baza noastră de date adrese de e-mail valide pentru a putea primi aceste tipuri de comunicaţii. În cazul în care un Client nu reînnoieşte un nume de domeniu înainte de data expirării, datele de înregistrare pot fi supuse ştergerii, sau revânzării, în orice moment după aceea.


Din dorinţa de a ajuta Clienţii spre a evita ştergerea domeniilor am putea, dar nu suntem obligaţi, să oferim Clienţilor noştri o "perioada de carantină" după data expirării serviciilor de înregistrare ( "perioada de carantină" începe la o zi după data de expirare). Momentan, vă furnizăm o perioadă de carantină care durează 5 zile de la data expirării, pentru a permite reînnoirea unui domeniu expirat platind taxa de carantină.


Pentru domeniile expirate (nu se aplică şi pentru domeniile .ro) se deschide o pagină specială, prin care Clienţii sunt anunţaţi că domeniile au expirat şi au la dispoziţie un link pentru reînnoirea lor. Va exista în contul Clientului butonul de Pending Delete, şi vor fi notificări de expirare, de asemenea, incluse în rapoarte de reînnoire şi de expirare, care sunt trimise prin e-mail fiecărui Client. În această perioadă un Client poate reînnoi un nume de domeniu, însă, în perioada de carantină reînnoirea nu este garantată şi poate fi modificată sau eliminată, în orice moment, fără notificare prealabilă.


În consecinţă, fiecare Client care doreşte să-şi reînnoiască un nume de domeniu ar trebui să facă acest lucru înainte de data expirării, pentru a evita pierderea numelui de domeniu. În cazul în care un nume de domeniu expirat nu este reînnoit, vom şterge numele de domeniu. Registri pot, dar nu sunt obligaţi, a ajuta Clienţii cu oferirea unei perioade de carantină, care durează între 5 şi 90 de zile de la data expirării. Această perioadă nu este garantată, de aceea sfătuim Clienţii să îşi reînnoiască la timp numele de domenii. Pentru acest serviciu i se percepe Clientului o taxă de restaurare între 150 şi 300 euro +TVA în funcţie de extensia domeniului. În cazul în care numele de domeniu nu este răscumpărat, acesta devine disponibil pentru înregistrare. În cazul în care un nume de domeniu este obiectul unei dispute şi acesta expiră sau este şters în timpul litigiului, partea care a înaintat procesul are posibilitatea de a reînnoi sau restabili înregistrarea numelor de domenii, în aceleaşi condiţii comerciale ca şi Clientul original. În cazul în care în cele din urmă, cazul este reziliat sau un arbitru decide împotriva părţii, numele pot fi şterse în termen de 45 - 90 de zile sau reînnoite de către web.ro sau de către Client în perioada de carantină descrisă mai sus.


POLITICA ICANN: http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm


REGULI PENTRU ÎNREGISTRAREA NUMELOR DE DOMENII ŞI SUBDOMENII DIN ZONA .ro


CONTRACT (ÎNŢELEGERE) PENTRU ÎNREGISTRAREA DE DOMENII .ro

Declinarea Responsabilităţii

NAV nu îşi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea termenelor limită, pentru ştergerea, nefurnizarea sau stocarea eronată a oricărei forme de comunicare sau oricăror setări personalizate utilizate de Client.


Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că:

 • NAV nu îşi asumă responsabilitatea şi nu acordă garanţii de nici un fel, nici în mod explicit nici implicit, incluzând, dar nelimitandu-se la garanţiile de comercializare obişnuite, la potrivirea pentru un scop anume;
 • Orice material descărcat sau în alt mod obţinut prin folosirea serviciului se realizează la discreţia şi riscul Clientului. Clientul este singurul responsabil pentru orice defecţiune a computerului sau pentru pierderea de date rezultată în urma descărcării unor materiale;

NAV prin prezentul acord sau alţi termeni furnizaţi nu garantează că:

 • Serviciul se potriveşte exact cerinţelor Clientului;
 • Serviciul va funcţiona neîntrerupt şi fără erori;
 • Calitatea produselor, serviciilor, informaţiilor sau altor materiale cumpărate sau obţinute de Client prin serviciu vor îndeplini aşteptările Clientului, precum şi că orice eroare software va fi corectată;

NAV nu răspunde pentru defecţiuni, pierderi de date, detalii de Client, venit sau alte pagube produse afacerilor datorate întârzierilor, transmiterii greşite sau netransmiterea informaţiilor, datorate restricţiei sau întreruperii accesului, bug-urilor sau altor erori, folosirii neautorizate datorate împărţirii accesului la serviciu, sau altor interacţiuni cu serviciul. Clientul este singurul responsabil de întreţinerea şi salvarea unor copii de siguranţă (backup) ale datelor şi de orice informaţie stocată prin serviciu.

Ai o întrebare?

Lasă-ne adresa de email și numărul de telefon și te contactăm noi.

VREAU DETALII
Acest site folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Mai multe informații aici.OK